Офіційний сайт Запорізької районноі державної адміністраціі

Розділи

Календар

« Грудень 2021 »
Пн   6 13 20 27
Вт   7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25  
Нд 5 12 19 26  

Пошук

Реєстр територіальних угод, колективних договорів, змін та доповнень до них


за/п
Назва угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього) із зазна-ченням переліку суб’єктів сторін Дата набрання чинності, строк, на який укладено Суб’єкт, що подав на повідомну реєстрацію, вихідний, вхідний номер, дата супровідного листа Реєстраційний номер, дата повідомної реєстрації угоди (дого-вору), змін і доповнень до неї (нього) Номер і дата листа реєструючого органу з інформацією про повідомну реєстрацію угоди (дого-вору)
1 Колективний договір між директором та уповноваженою особою від найманих працівників КП «Біленьке» Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області 28.08.2019
2019-2022 рр
Адміністрація
(лист від 29.08.2019 №118, вх. від 30.08.2019 № 4680/05-25)
№ 31 від 12.09.2019 Вих. № 05-25/4363 від 13.09.2019
2 Колективний договір між головним лікарем та представником трудового колективу КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Біленьківської сільської ради Запорізького району За-порізької області 07.10.2019
2019-2024 рр
Адміністрація
(лист від 08.10.2019 № 22-01-19/119, вх. 5517/05-25 від 22.10.2019)
№ 32 від 24.10.2019 Вих. № 05-25/4798 від 25.10.2019
3 Зміни та доповнення до колективного договору між адміністрацією та головою профспілкового комітету Запорізької районної державної лікарні ветеринарної медицини на 2019 рік 23.12.2019
2019 р.
Адміністрація
(лист від 23.12.2019 № 813, вх. № 6532/05-25 від 26.12.2020)
№ 33 від 26.12.2019 Вих. № 05-25/5608 від 26.12.2020
4 Колективний договір на 2019-2020 роки Рибогосподарське приватне підприємство «Рибний» 01.03.2019,
На 2019-2020 роки
Адміністрація ,
Вих №55, від 24.02.2020
Вхід.№1120/05 від 24.02.20
№1
24.02.2020
№05-13/715/1 від 26.02.20
5 Зміни до колективного договору Комунальна установа «Веселівський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради на 2018-2023 роки 05.10.20
На 2018-2023 роки
Адміністрація Комунальної установи «Ве-селівський психоневроло-гічний інтер-нат» Запорізь-кої обласної ради
Вих №09-63 від 16.03.20
№2
18.03.20
№ 05-13/985 від19.03.2020
6 Колективний договір на 2019-2020 роки Ри-богосподарське прива-тне підприємство «Ри-бний» 01.03.2019,
На 2019-2020 роки
Адміністрація ,
Вих №55, від 24.02.2020
Вхід.№1120/05 від 24.02.20
№1
24.02.2020
№05-13/715/1 від 26.02.20
7 Зміни до колективного договору Комунальна установа «Веселівсь-кий психоневрологіч-ний інтернат» Запорі-зької обласної ради на 2018-2023 роки 05.10.20
На 2018-2023 роки
Адміністрація Комунальної установи «Ве-селівський психоневроло-гічний інтер-нат» Запорізь-кої обласної ради
Вих №09-63 від 16.03.20
№2
18.03.20
№ 05-13/985 від19.03.2020
8 Колективний договір між адміністрацією Комунального закладу «Центр надання соціа-льних послуг» Запорі-зької районної ради Запорізької області 26.03.20
на 2020-2025 роки
Адміністрація
Комунального закладу «Центр надання соціа-льних послуг» Запорізької ра-йонної ради Запорізької об-ласті області ради
Вих.№01-09/137 від.28.04.20
№3
04.05.20
№05-13/1258 від 04.05.20
9 Колективний договір між адміністрацією Комунального неко-мерційного підприєм-ства «ЦПМСД «Сі-мейний лікар»» Ши-роківської сільської ради Запорізького ра-йону Запорізької обла-сті та трудовим колек-тивом Комунального некомерційного під-приємства «ЦПМСД «Сімейний лікар»» Широківської сільсь-кої ради Запорізького району Запорізької об-ласті на 2020-2023 ро-ки 02.01.2020
на 2020-2023 роки
Адміністрація Комунального некомерційно-го підприємст-ва «ЦПМСД «Сімейний лі-кар»» Широ-ківської сільсь-кої ради Запо-різького райо-ну Запорізької області та тру-довим колек-тивом Комуна-льного некоме-рційного під-приємства «ЦПМСД «Сі-мейний лікар»» Широківської сільської ради Запорізького району Запорі-зької області №4
15.06.20
№05-13/1730
від 19.06.20
10 Зміни до колективного договору між адмініс-трацією та первинною профспілковою орга-нізацією
Біленьківської випра-вної колонії управлін-ня Державної пенітен-ціарної служби Украї-ни в Запорізькій обла-сті №(99) на 2015-2020 роки
на 2015-2020 роки Первинна профспілкова організація
Біленьківської виправної ко-лонії управлін-ня Державної пенітенціарної служби Украї-ни в Запорізь-кій області №99
№5
23.06.2020р
№05-13/1776
25.06.2020
11 Зміни та доповнення (Додаткова угода №4) до колективного дого-вору між трудовим ко-лективом філії «Хор-тиця» і Власниками Товариства з обмеже-ною відповідальністю сільськогосподарсько-го підприємства «НІ-БУЛОН» на 2017-2020рр 09.01.2018 р на 2017-2020рр Адміністрація фі-лії «Хортиця» То-вариства з обме-женою відповіда-льністю сільсько-господарського підприємства «НІБУЛОН» №6
07.07.2020
№05-13/1893
09.07.2020
12 Зміни та доповнення до колективного дого-вору Запорізької ра-йонної державної лі-карні ветеринарної медицини на 2020рік 24.01.2020
на 2020 рік
Адміністрація За-порізької районної державної лікарні ветеринарної ме-дицини
№326 від 09.07.20
№2937/05 від 13.07.20
№7 від 13.07.2020 №05-13/2040
14.07.2020
13 Зміни до Колективно-го договору між адміі-нстрацією та профспі-лковим комітетом За-порізької районної державної адміністра-ції на 2017 – 2021 ро-ки 28.09.2020 Запорізька район-на державна адмі-ністрація № 8 від 09.11.2020 №05-11/981
09.11.2020
14 Колективний договір між роботодавцем та профспілковим комі-тетом Степненського комунального дошкі-льного навчального закладу «Сонечко» на 2021-2025 роки 23.11.2020р на 2021-2025 роки Адміністрація Степненського комунального до-шкільного навча-льного закладу «Сонечко»
Вих №32 від 30.11.20
вхід.№5393/05 від 03.12.20
№9
від 04.12.20
№05-13/3683
від 09.12.20
15 Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом Лежинсько-го навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчаль-ний заклад» 17.11.2020
на 2021-2026 роки
Адміністрація Лежинського нав-чально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний нав-чальний заклад»
Вихвід.10.12.2020 №01-12/315
Вхідн №5558/1 від 10.12.2020
№10
від 11.12.20
№05-13/3789 від 21.12.2020
16 Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом Наталівсь-кого навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчаль-ний заклад» 18.11.2020
на 2021-2026р
Адміністрація На-талівського нав-чально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний нав-чальний заклад»
Вих. від 16.12.2020р №01-38/137
№11
від 22.12.2020р
№05-13/3818
від 23.12.2020
17 Колективний договір між адміністрацією та профспілковим органі-затором Комунального підприємства «Архіте-ктурно-будівельне бюро» Запорізької ра-йонної ради Запорізь-кої області на 2021-2023 роки 04.01.2021 на 2021-2023 роки Адміністрація Комунального підприємства «Архітектурно-будівельне бюро»
Вих №1 від 04.01.2021
Вхідн. №22/05 від 04.01.21
№12
Від 11.01.2021
Вих №05-13/59 від 11.01.21
18 Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Запорізької районної державної лікарні ве-теринарної медицини на 2021-2023 роки 27.01.2021
на 2021-2023 роки
Адміністрація За-порізької районної державної лікарні ветеринарної ме-дицини
Вих №01-20/63
Від 27.01.2020р
Вхідн №503/05
Від 27.01.2021
№13
Від 01.02.2021
Вих №05-13/280
від 01.02.21
19 Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом Запорізької районної ради Запорізької області на 2021-2025 роки 01.01.2021
на 2021-2025 роки
Адміністрація За-порізької районної ради Запорізької області
Вих №01-07/145
від 01.03.2021
вхідн №1125/05
від 01.03.21
№14 Вих
№05-13/724 від 05.03.21
20 Зміни та доповнення до колективного до-говору Запорізького РайСТ на 2017-2021 роки 01.01.2017
на 2017-2021 роки
Адміністрація За-порізького РайСТ
від 09.03.20
№02-12
вхідн.№1196/05 від 09.03.21
№15 вих
№05-13/770
від 11.03.21
21 Колективний договір відділу фінансів Запо-різької райдержадміні-страції Запорізької об-ласті на 2021-2025р 17.03.2021
на
2021-2025
Керівник відділу фінансів Запорізь-кої райдержадмі-ністрації Запорізь-кої області
Вих №16-03/062
Від 02.04.21
Вхідн №1656/10
Від02,04.21
№16 Вих
№10-13/1043
від 06.04.21
22 Зміни та доповнення до колективного дого-вору Запорізької ра-йонної державної лі-карні ветеринарної медицини на 2021-2023 роки 27.01.2021
на 2021-2023 роки
Адміністрація За-порізької районної ради Запорізької області вих №01-20/439 від 11.06.2021
Вх №2574/07 від 14.06.2021
№17
Від 15.06.2021
Вих №10-13/1830 від15.06.2021

Карта району


Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

закрыть

Шрифт: [большой] [маленький]

Контраст: [белый] [синий] [зеленый] [черный]

[Сбросить настройки]