Офіційний сайт Запорізької районноі державної адміністраціі

Розділи

Корисні посилання

 

Календар

« Квітень 2020 »
Пн   6 13 20 27
Вт   7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24  
Сб 4 11 18 25  
Нд 5 12 19 26  

Пошук

Регламент райдержадміністрації

                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                              Розпорядження голови районної
                                                                                                                              державної адміністрації

                                                                                                                              11.09.2018 № 559
                                                                             РЕГЛАМЕНТ
                                      Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області
1.Загальні положення

1) Регламент Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області (далі Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області (далі - райдержадміністрація).
2) Райдержадміністрація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації та цим Регламентом.
3) Розгляд у райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, проводиться головою, першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (далі - заступники голови), апаратом райдержадміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.
4) Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.
Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.
Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.
2. Розподіл обов’язків між головою,
першим заступником, заступником голови,
керівником апарату райдержадміністрації, іншими посадовими особами райдержадміністрації

1) Розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:
повноважень і функцій посадової особи;
управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації (далі - структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;
підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;
порядку заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника та заступника у разі їх відсутності.
2) Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), а також начальником юридичного відділу (далі - юридичний відділ) апарату райдержадміністрації і затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.
Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації без статусу юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату, а також з начальником юридичного відділу (далі - юридичний відділ) апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.
Положення про апарат райдержадміністрації розробляється
начальником юридичного відділу апарату райдержадміністрації, погоджується із керівником апарату і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.
3) Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації очолюють відповідні підрозділи і несуть персональну відповідальність перед головою райдержадміністрації за виконання покладених на ці підрозділи завдань.

4) Керівник апарату райдержадміністрації організовує роботу апарату, забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови райдержадміністрації, організовує доведення розпоряджень голови райдержадміністрації до виконавців, здійснює визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов'язки, покладені на нього головою райдержадміністрації. З цих питань керівник апарату райдержадміністрації видає накази. Бланки наказів затверджені Інструкцією з діловодства в Запорізькій райдержадміністрації.
3. Планування роботи райдержадміністрації
1) Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) (згідно з додатком 1), які затверджуються розпорядженням її голови та оперативними (місячними) планами, які затверджуються головою райдержадміністрації, у разі потреби оперативними (тижневими) планами, які затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.
2) Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.
3) Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється відділом організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації за пропозиціями всіх структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими із першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).
Пропозиції до поточного (квартального) плану роботи вносяться до відділу організаційної роботи, діловодства і контролю апарату до 5 числа останнього місяця кварталу.
Пропозиції до оперативного (місячного) плану роботи вносяться до організаційного відділу апарату до 23 числа останнього числа місяця .
Перспективний (річний) план райдержадміністрації розробляється на виконання перспективного (річного) плану облдержадміністрації. Пропозиції до перспективного (річного) плану роботи вносяться до відділу організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації за вимогою.
Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
4) Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі - акти законодавства), доручень Прем'єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.
До планів роботи райдержадміністрації включаються:
актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, наради у голови райдержадміністрації, його заступників і керівнику апарату райдержадміністрації та вжиття додаткових заходів;
перелік актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;
основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю.
Плани повинні містити питання:
підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;
діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації.
Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на території Запорізького району.
У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.
Перспективний план роботи «Основні напрямки діяльності» формується за такими розділами: 1 розділ - соціально – економічний блок; 2 розділ - блок капітального будівництва та житлово – комунального господарства;
3 розділ - блок агропромислового розвитку;
4 розділ - гуманітарний блок;
5 розділ - блок основних організаційно – масових заходів.

Поточний (квартальний) план формується за такими розділами:

1 розділ – перелік питань, які будуть розглянуті на засіданні колегії ;
2 розділ – перелік питань щодо підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації ;
3 розділ – проведення комплексних, цільових перевірок та надання методичної допомоги;
4 розділ – організаційно – масові заходи ;
5 розділ – наради при голові, заступниках голови та керівнику апарату райдержадміністрації.

5) Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови на підставі доповідної записки заступника керівника апарату, начальника відділу організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації з візуванням першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату (відповідно до розподілу обов'язків) до повноважень якого належить підняте питання.
Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови на підставі доповідної записки заступника керівника апарату, начальника відділу організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації з візуванням першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату (відповідно до розподілу обов'язків) до повноважень якого належить підняте питання.
6) Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються першим заступником, заступником голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації. Порядок планування роботи структурних підрозділів і відділів апарату райдержадміністрації встановлюють перший заступник, заступник голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації.
Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 3.4 цього Регламенту.
7) Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).
8) Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється першим заступником, заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).
Керівники всіх структурних підрозділів райдержадміністрації подають до відділу організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації звіти про виконання квартального плану роботи (попереднього кварталу) до 5 числа першого місяця наступного кварталу, та щороку до 5 січня - звіти про виконання перспективного (річного) плану роботи райдержадміністрації з обов’язковим візуванням першого заступника, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).
Відділ організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації аналізує матеріали та готує узагальнені звіти про виконання річного та квартальних планів роботи райдержадміністрації до 25 числа першого місяця наступного кварталу, та щороку до 28 січня року, які візуються керівником апарату райдержадміністрації і подаються на розгляд голові райдержадміністрації.
9) Для формування оперативного (тижневого) плану роботи райдержадміністрації пропозиції першого заступника, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації щочетверга подаються першим заступником, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації до відділу організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації.
Відділ організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації готує проект оперативного (тижневого) плану роботи райдержадміністрації, який візується заступником керівника апарату, начальником відділу організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації та затверджується керівником апарату райдержадміністрації.
10) Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі відділів апарату, затверджених першим заступником, заступником голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації. Зміст звітності визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами. Публічний звіт голови про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті.
4. Організація роботи апарату райдержадміністрації
1) Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:
опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації;
здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;
перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови райдержадміністрації територіальними органами центральних органів виконавчої влади, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації; вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації;
за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;
здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;
готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;
проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території Запорізького району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;
здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку райдержадміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;
провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в районній державній адміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;
забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;
виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.
Апарат райдержадміністрації очолює керівник апарату, який призначається на посаду головою райдержадміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу. У разі тимчасової відсутності керівника апарату його обов’язки виконує заступник керівника апарату, начальник відділу організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації.
2) Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами рад.
3) Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про її апарат, що затверджується головою райдержадміністрації.
5. Кадрова робота
1) Кадрова робота у райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.
2) Організація роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником апарату райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

Організація роботи з управління персоналом у структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником такого підрозділу річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

3) Організацію роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснює відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації.
У структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права залежно від чисельності персоналу утворюється підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу, а у структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права, чисельність працівників яких становить менше десяти осіб, обов’язки служби управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовці такого структурного підрозділу за рішенням його керівника.
Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.
4) Прийняття на державну службу до райдержадміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.
Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до чинного законодавства про працю.
5) На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.
6) Для визначення якості виконання поставлених завдань, а
також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування
кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному
навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.
7) Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами вищих органів виконавчої влади та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.
8) На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.
9) Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несе відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації.
6. Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням
1) Організація роботи з документами у райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до типової (Примірної) інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України.
Інструкція з діловодства в райдержадміністрації затверджується її головою.
Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.
2) Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, перший заступник, заступник голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівник апарату райдержадміністрації та керівники її структурних підрозділів.
3) Здійснення контролю і перевірка виконання документів в райдержадміністрації регулюється відповідними розпорядженнями голови райдержадміністрації.
4) Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.
Обов'язковому контролю підлягають зареєстровані в відділі організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації:
документи, в яких встановлено завдання райдержадміністрації, її структурним підрозділам;
доручення за результатами робочих зустрічей голови райдержадміністрації або його поїздок по району;
доручення голови райдержадміністрації або заступників голови з нагальних питань, що потребують оперативного вирішення;
запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад.
Розпорядження голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації підлягають обов’язковому контролю в разі, якщо вони містять конкретні завдання, з обов’язковим визначенням виконавців і термінів виконання.
Контроль за організацією виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем'єр-міністра України, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, за розглядом запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, інших документів, в яких є завдання райдержадміністрації, а також за розглядом звернень громадян здійснюється першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків ) та безпосередньо виконавцями, які зазначені в резолюції.
Контрольні функції за ходом виконання документів здійснює відділ організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації.
Відповідальність за організацію виконання розпорядження голови райдержадміністрації несе керівник структурного підрозділу, який безпосередньо готував проект розпорядження, якщо у самому розпорядженні не визначені інші відповідальні виконавці.
5) У структурних підрозділах райдержадміністрації організовують контроль за виконанням документів особисто керівники. Організаційно – технічну роботу з здійснення контролю виконує спеціально призначений працівник або відділ.
6) Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голів обласної та районної держадміністрацій розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджує перший заступник, заступник голови та керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).
7) Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голів обласної та районної держадміністрацій, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:
аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;
систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;
проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;
розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або його заступників та у керівника апарату райдержадміністрації.
8) Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові райдержадміністрації або його заступникові та керівнику апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Прем'єр-міністра України, розпорядженням голови облдержадміністрації або планом контролю.
За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації або його заступник та керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.
У разі виявлення фактів недбалого ставлення до організації виконання документів заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації вносять пропозиції щодо притягнення винних до дисциплінарної відповідальності.
9) Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається обласній державній адміністрації підписує голова райдержадміністрації.
Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови райдержадміністрації або його заступників та керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).
7. Організація розгляду звернень громадян, проведення особистого прийому громадян, розгляду запитів на доступ до публічної інформації
1) Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на відділ організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації
Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 348 (зі змінами та доповненнями).
Реєстрацію заяв громадян щодо виділення земель у власність та про надання земельних ділянок в оренду здійснюється у відповідності до загальних правил ведення діловодства в органах виконавчої влади та Інструкції з діловодства в апараті, відділах, управліннях райдержадміністрації та виконкомах місцевих рад, затвердженою розпорядженням голови райдержадміністрації, окремо від реєстрації звернень громадян, які надходять до райдержадміністрації.
2) Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації або першим заступником, заступником голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату, керівником відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарату, а також і контролюють вирішення порушених у них питань.
3) Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації, перший заступник, заступник голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіком, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.
Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.
Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.
Відділ організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації, який відповідає за роботу із зверненнями громадян, аналізує щоквартальну роботу з розгляду таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян.
4) Розгляд запитів на доступ до публічної інформації здійснюється згідно з порядком, який встановлюється окремим розпорядженням голови райдержадміністрації.
8. Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації
1) Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату райдержадміністрації.
Юридичний відділ апарату райдержадміністрації з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації - керівнику апарату райдержадміністрації.
2) У своїй діяльності юридичний відділ апарату райдержадміністрації керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, та розпорядженнями голови райдержадміністрації.
3) Основними завданнями юридичного відділу апарату райдержадміністрації є:
правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;
організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;
підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.
4) Юридичний відділ апарату райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:
забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадміністрації;
проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;
визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;
надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;
представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;
виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний відділ, що затверджується головою райдержадміністрації.
5) Пропозиції юридичного відділу щодо приведення у відповідність із законодавством проектів розпоряджень, наказів, що суперечать чинному законодавству є обов'язковими для розгляду керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації.
Забороняється покладання на юридичний відділ завдань, що не належать до функцій відділу чи виходять за межі його повноважень.
6) Начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації:
здійснює керівництво роботою юридичного відділу апарату райдержадміністрації, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у райдержадміністрації;
організовує роботу працівників юридичного відділу апарату райдержадміністрації, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;
виконує інші передбачені законодавством функції.
9. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи райдержадміністрації
1) Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегію, робочі групи тощо), служби та комісії.
Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова райдержадміністрації та затверджує розпорядженням.
Рішення зазначених органів оформляються протоколами.
2) Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності утворюється колегія райдержадміністрації (далі - колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.
3) До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування.
4) До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.
Склад колегії та зміни до нього затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.
5) Для підготовки чергового засідання колегії, відділом організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації готується план підготовки проведення засідання колегії (далі план), який затверджуються головою райдержадміністрації.
Згідно плану відповідальні виконавці готують доповіді, проекти розпоряджень з запланованих питань та надають їх в електронному і друкованому вигляді до відділу організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації в терміни визначені планом.
Засідання колегії скликаються і проводяться головою районної державної адміністрації, а в разі його відсутності – першим заступником голови райдержадміністрації, а разі відсутності останнього – заступником голови райдержадміністрації.
Засідання колегії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.
Засідання колегії проводяться щомісяця відповідно до плану роботи райдержадміністрації, позачергові - у міру потреби.
На розгляд колегії виноситься, як правило, не більше – двох – трьох основних питань. Але у разі потреби, кількість питань може становити п’ять, шість.
6) Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.
В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.
Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою колегії і є підставою для видання ним відповідного розпорядження. За рішенням голови колегії, з питань, які розглянуті в порядку інформації, розпорядження не видається. Також за протоколом колегії, головою можуть видаватись протокольні доручення.
7) Відділ організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії.
8) У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Положенням про колегію райдержадміністрації, яке затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації, та цим Регламентом.
10. Порядок підготовки та проведення нарад
1) Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.
План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.
Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації покладається на апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації, організація проведення нарад у першого заступника та заступника голови райдержадміністрації - на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.
2) Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради.
3) Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення. Протокол наради підписує головуючий.
4) За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження або доручення голови райдержадміністрації або накази керівників структурного підрозділу райдержадміністрації.
5) Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації здійснюється відповідними відділами апарату, структурними підрозділами райдержадміністрації, які подають голові райдержадміністрації або першому заступнику, заступнику голови, керівнику апарату райдержадміністрації, який проводив нараду, аналітичні та інформаційні довідки про стан виконання рішень, прийнятих на нараді.
6) Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.
7) Наради в райдержадміністрації проводяться відповідно до цього Регламенту та порядку підготовки та проведення нарад в райдержадміністрації, який затверджується відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації.
11. Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови райдержадміністрації
1) Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, власних і делегованих повноважень, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень райдержадміністрації розпорядження.
2) Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі – проекти розпоряджень) вносяться першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, начальниками відділів апарату райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації як за дорученням голови райдержадміністрації, так і за власною ініціативою.
Керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади (в межах своєї компетенції) можуть вносити проекти розпоряджень через першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), при цьому на проекті розпорядження (поряд із підписом першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації) зазначається, яким територіальним органом центрального органу виконавчої влади цей проект розроблено, та ставиться підпис керівника зазначеного органу.
У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.
3) Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби з іншими органами.
У разі, коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.
Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату готують проект листа до відповідної ради за підписом першого заступника, заступників голови або керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) про погодження цього проекту нормативно-правового акту, який додається до нього. Документи надсилаються рекомендованим листом.
Головний розробник такого проекту розпорядження додає до нього лист відповідної ради.
4) Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи, виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.
Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.
Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.
5) Проекти погоджуються шляхом їх візування (зазначається ініціал, прізвище особи, яка візує проект розпорядження, посада, підпис та дата візування) в аркуші погодження (додаток 2) керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, працівниками апарату райдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання, в обов’язковому порядку: начальником юридичного відділу, посадовою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації, заступником керівника апарату, начальником відділу організаційної роботи, діловодства і контролю, першим заступником голови, заступником голови райдержадміністрації, який відповідає за його підготовку та передаються керівнику апарату райдержадміністрації.
Проекти розпоряджень про погодження собівартості надання в оренду торгових приміщень (площ) або щодо декларування зміни оптово – відпускних цін на продовольчі товари погоджуються з начальником юридичного відділу, посадовою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації, начальником відділу організаційної роботи, діловодства і контролю, керівником апарату районної державної адміністрації та заступником голови райдержадміністрації, відповідно до функціонального розподілу обов’язків.
Відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» електронні версії проектів розпоряджень, які носять нормативно – правовий характер, підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту, подаються розробником (головним розробником) проекту із супровідним листом до відділу організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх видання для розміщення на веб – сайті Запорізької райдержадміністрації.
Після видання головою райдержадміністрації відповідного розпорядження, розробник проекту (головний розробник) готує листа до відділу організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації про зняття з веб – сайту Запорізької райдержадміністрації проекту розпорядження, яке носить нормативно – правовий характер.
Відділ організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації забезпечує розміщення вищезазначеної інформації на веб – сайті Запорізької райдержадміністрації.

6) Проекти розпоряджень з кадрових питань, з питань нагородження, притягнення до дисциплінарної відповідальності готуються відділом кадрової роботи апарату райдержадміністрації й візуються: начальником юридичного відділу, посадовою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації, заступником керівника апарату, начальником відділу організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації, першим заступником голови райдержадміністрації, у разі необхідності - заступником голови райдержадміністрації.

7) Відповідальність у межах своїх посадових повноважень за зміст розпорядження несуть в однаковій мірі всі особи, які його візують.

8) Проекти розпоряджень в процесі візування розглядаються в першочерговому порядку.
Проекти розпоряджень, які розробляються на виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником. Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

9) За результатами погодження проекту розпорядження, у разі необхідності, головним розробником готується довідка про погодження (додаток 3), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:
погодили проект розпорядження без зауважень;
висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;
висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;
не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.
Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.
Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.
10) Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 4), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації
11) Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 5), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.
До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).
Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.
Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.
Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.
Пояснювальна записка до проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації про погодження собівартості надання в оренду торгових приміщень (площ) або щодо декларування зміни оптово – відпускних цін на продовольчі товари подається тільки з обґрунтуванням необхідності видання розпорядження.
12) У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 5), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.
13) У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.
14) Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.
Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.
У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.
Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.
15) У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308.
Головний розробник разом з проектом розпорядження, яке має ознаки регуляторного акта подає:
копію рішення уповноваженого органу з питань регуляторної політики та підприємництва про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;
копію повідомлення про оприлюднення проекту.
16) Проекти розпоряджень з питань, передбачених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 01.04.1994 № 4-р «Про затвердження Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень органів державної влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання», яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.04.1994 за № 78/287 (зі змінами та доповненнями), погоджуються з Запорізьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.
17) Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 5, 9, 10, 11, 12, 19 цього Регламенту.
18) За дорученням голови райдержадміністрації або першого заступника, заступника голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.
Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.
Проекти розпоряджень про погодження собівартості надання в оренду торгових приміщень (площ) або щодо декларування зміни оптово – відпускних цін на продовольчі товари розглядаються негайно та опрацьовуються в апараті райдержадміністрації у дводенний термін.
19) Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі у юридичному відділі апарату райдержадміністрації.
Подання проекту розпорядження голові райдержадміністрації для вирішення питання щодо його прийняття без попереднього розгляду юридичним відділом не допускається.
У разі коли проект розпорядження подано апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділ апарату райдержадміністрації доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 7) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.
Юридичний відділ апарату райдержадміністрації опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації під час проведення правової експертизи:
перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;
оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;
перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.
У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ апарату райдержадміністрації готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями.
У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ апарату райдержадміністрації готує висновок (додаток 8).
Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

Тривалість правової експертизи проекту розпорядження голови райдержадміністрації допускається до 2 робочих днів.
20) Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.
21) Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.
Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 (зі змінами та доповненнями).
Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності після підписання, державної реєстрації та їх офіційного опублікування.
Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.
Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником апарату райдержадміністрації.
Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з покажчиком розсилки та у разі необхідності оприлюднюються у районній газеті «Червоний промінь» або на веб – сайті райдержадміністрації згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Головний розробник особисто визначає необхідність оприлюднення розпорядження голови райдержадміністрації.
Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.
22) Оригінали розпоряджень засвідчуються гербовою печаткою райдержадміністрації, копії розпоряджень – печаткою відділу організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації.

23) Оригінали розпоряджень зберігаються у відділі організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації протягом двох років, після чого передаються на зберігання до архівного відділу райдержадміністрації.
12. Порядок підготовки електронних версій проектів розпоряджень голови райдержадміністрації.
1) Електронні версії розпоряджень голови райдержадміністрації, які підлягають публікації, розміщуються на веб – сайті Запорізької райдержадміністрації або публікуються на сторінках районної газети «Червоний промінь».
2) Розробники проектів розпоряджень голови перед поданням на візування керівнику апарату райдержадміністрації подають електронні версії проектів розпоряджень (крім кадрових) відповідальному працівнику відділу організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації. Заступник керівника апарату, начальник відділу організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації робить відмітку в аркуші погодження про прийняття електронних версій, шляхом візування.
3) Розробники готують електронні файли проектів розпоряджень голови райдержадміністрації(далі – файли) текстовим редактором Word у форматі rtf, розмір шрифту – 14 пт, назва шрифту – Times. Всі ці файли мають бути з назвою - 240306N131.zip - в архіві.
Начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації спільно начальником управління агропромислового розвитку райдержадміністрації: Забезпечує надання електронних версій проектів розпоряджень про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою та проектів розпоряджень щодо затвердження документації із землеустрою, передачі земельних ділянок у власність та/або в оренду в дводенний термін, крім проектів розпоряджень голови райдержадміністрації про виділення в натурі земельних часток (паїв) але не пізніше п’яти робочих днів з моменту розробки, на електронну адресу Запорізької облдержадміністрації zem@zoda.gov.ua».
разом з електронними версіями проектів розпоряджень із регулювання земельних відносин обов’язково надає в електронному вигляді такі документи: вихідну земельно – кадастрову інформацію про земельну ділянку та інші документи, які додаються до проекту розпорядження;
щомісяця, до 05 числа, що настає за звітним періодом, надає в електронному вигляді копії розпоряджень голови районної державної адміністрації із земельних питань, виданих у звітному місяці, на електронну адресу zem@zoda.gov.ua;
файли проектів розпорядження повинні мати: формат - rtf, штифт – Times Nev Roman, файли додатків (графічні матеріали, скановані копії погоджень, клопотань, тощо) у форматі – pdf;
у разі розгляду місцевими судами та (або) окружними адміністративними судами всіх інстанцій, включаючи касаційну, земельних спорів, стороною яких (позивач, відповідач або третя особа) є райдержадміністрація протягом 10 днів після прийняття рішення в суді будь – якої інстанції забезпечити надання копій цього рішення (постанови) суду в електронному вигляді до облдержадміністрації для узагальнення судової практики та відповідного реагування;
веде щоденний облік в електронному вигляді розроблених проектів та виданих головою райдержадміністрації із земельних питань і щоп’ятниці не пізніше 12-00 години, надавати інформацію про такі розпорядження на електронну адресу zem@zoda.gov.ua за формами встановленими розпорядженням голови облдержадміністрації від 11.01.2017 №7.

4) Відділ організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації зберігає скановані версії розпоряджень голови райдержадміністрації на відповідних електронних носіях апарату райдержадміністрації.
5) Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації опрацьовує електронні версії розпоряджень з кадрових питань відповідно до цього Порядку та зберігає файли на відповідних електронних носіях апарату райдержадміністрації.
6) Головний розробник надсилає з супровідним листом відділу організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації паперові копії тих розпоряджень, які підлягають виставленню на веб-сайті Запорізької райдержадміністрації.
7) Відділ організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації розміщує файли розпоряджень на офіційному сайті райдержадміністрації в підрозділі «Розпорядження голови райдержадміністрації» розділу «Нормативно-правова база» (www.zrda.gov.ua).
8) Головні розробники несуть персональну відповідальність за відповідність електронних версій їх текстовим оригіналам, визначають чи підлягає розпорядження публікації та ставлять свій підпис в аркуші погодження після слів «Електронна версія надана та відповідає текстовому оригіналу».
13. Порядок публічного обговорення проектів розпорядження голови райдержадміністрації
1) Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.
2) Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.
Пр

№ 559 від 11.09.2018.pdf

Додаток 2.doc

додаток 1.doc

Додаток до РЕГЛАМЕНТУ.doc

№ 91 від 27.02.2019.pdf

Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 11.09.2018 №559 «Про затвердження Регламенту Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області»

Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 11.09.2019 № 559 «Про затвердження Регламенту Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області

Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 11.09.2018 №559 «Про затвердження Регламенту Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області»

Карта району

Оголошення

Культурні заходи

Новини структурних підрозділів


Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

закрыть

Шрифт: [большой] [маленький]

Контраст: [белый] [синий] [зеленый] [черный]

[Сбросить настройки]